Vanhat säännöt

Yhdistyksen säännöt


1.Yhdistyksen nimi on Senior Skydivers ja sen kotipaikka on Helsinki.


2.Yhdistyksen tarkoitus


Yhdistyksen tarkoituksena on harjoittamatta taloudellista toimintaa edistää ja vaalia laskuvarjohyppyaatetta ja –perinnettä Suomessa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys tekee aloitteita, toimeenpanee kokous-, esitelmä- tilannekatsaus-yms. tilaisuuksia, sekä julkaisee AV(audiovisuaalisia)- ja painotuotteita. 
Yhdistys voi toimintansa tukemiseksi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä järjestää asianomaisella luvalla arpajaisia ja rahakeräyksiä. Yhdistys ei harjoita minkäänlaista poliittista toimintaa.

 

3 .Yhdistyksen jäsenyyden edellytykset


Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi pääsee jokainen, joka anomusvuodesta laskien vähintään 25 vuotta sitten on ollut jonkun laskuvarjohyppyjä suorittaneen ilmailu- tai laskuvarjokerhon tai yhdistyksen tms. jäsen Suomessa tai ulkomailla ja suorittanut myös tuolloin ensimmäisen siviililaskuvarjohyppynsä tai toiminut lentäjänä ao. kerhon hyppylennolla ja jonka johtokunta hyväksyy jäseneksi. Johtokunta voi anomuksesta hyväksyä kannatusjäseneksi myös muilla perusteilla henkilön, oikeuskelpoisen yhteisön tai rekisteröidyn yhdistyksen, joka hyväksyy nämä säännöt. Muita kuin Suomen kansalaisia voi yhdistykseen kuulua enintään 1/3 koko jäsenkunnasta.

 

4.Yhdistyksen jäsenet


Yhdistyksen jäsenet ovat:
- Varsinaisia jäseniä
- Kannatusjäseniä
- Kunniajäseniä

Varsinaiset jäsenet suorittavat vuotuisen ja kannatusjäsenet kertakaikkisen jäsenmaksun, joiden suuruuden yhdistyksen syyskokous vahvistaa. Kunniajäsenet ovat maksuista vapaita.

 

5. Jäseneksi hyväksyminen ja jäsenen erottaminen

Jäsenliittymisanomus on osoitettava kirjallisesti yhdistyksen johtokunnalle. Johtokunta hyväksyy tai hylkää tehdyn anomuksen. Kunniajäsenet valitaan yhdistyksen varsinaisen kokouksen päätöksen perusteella. 

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla asiasta kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta merkittäväksi yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan, mutta hän on kuitenkin velvollinen suorittamaan kuluvan vuoden jäsenmaksun. 

Yhdistyksen jäsen voidaan erottaa, jos hän on laiminlyönyt jäsenmaksun suorittamisen saamansa muistutuksen jälkeen tai jos hän toimii yhdistyksen tarkoitusperien vastaisesti, mutta hän on kuitenkin velvollinen suorittamaan erääntyneet jäsenmaksunsa. 

Erottaminen kuuluu johtokunnalle.

 

6.Yhdistyksen johtokunta

Yhdistyksen hallituksena toimii johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja ja kuusi (6) jäsentä. Puheenjohtaja valitaan yhdistyksen syyskokouksessa vuodeksi kerrallaan.
Ellei kukaan puheenjohtajaehdokas saa ehdotonta äänten enemmistöä ensimmäisellä äänestyskierroksella suoritetaan toinen äänestykierros kahden eniten ääniä saaneen kesken ja enemmistö äänistä saanut valitaan puheenjohtajaksi. Mikäli äänet vielä menevät tasan ratkaistaan puheenjohtajan valinta arvalla. 

Johtokunnan jäseniksi valitaan vuorovuosina kolme jäsentä kahdeksi vuodeksi kerrallaan niin, että kunakin vuonna kolme jäsentä on erovuorossa. 

Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan. Sihteeri ja rahastonhoitaja voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta ja silloin heillä on läsnäolo- ja puhe-, mutta ei äänioikeutta johtokunnan kokouksissa. 
Johtokunta on päätösvaltainen vähintään neljän (4) jäsenen, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja heidän joukossaan, ollessa paikalla. 
Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, jolloin äänten mennessä tasan kokouksen puheenjohtajan ääni ratkaisee, mutta vaaleissa arpa.

 

7.Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 

Yhdistyksen nimen kirjoittaa johtokunnan puheenjohtaja yksin tai kaksi johtokunnan jäsentä yhdessä.

 

8.Toiminta- ja tilivuosi 

Yhdistyksen tilikautena on kalenterivuosi. Tilit tulee päättää ja jättää toiminnantarkastajille viimeistään helmikuun kuluessa. Toiminnantarkastajien on viimeistään maaliskuun 15 p:nä annettava hallitukselle kirjallinen kertomus toimittamastaan talouden ja hallinnon tarkastuksesta.

 

9.Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle johtokunta. Kokouskutsu on lähetettävä kirjallisena tai sähköpostina kullekin jäsenelle ja se on postitettava viimeistään 15 päivää ennen kokousta.

10. Yhdistyksen varsinaiset kokoukset 

Yhdistyksen varsinaisista kokouksista kevätkokous pidetään viimeistään huhtikuussa ja syyskokous viimeistään marraskuussa johtokunnan määräämänä päivänä.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun johtokunta katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti vaatii. Kokous on kutsuttava koolle viikon kuluessa pyynnön esittämisestä kuten yhdistyksen varsinainen kokous. 
Jokaisella varsinaisella jäsenellä on kokouksissa yksi ääni. Valtakirjan (kirjallinen) käyttö kokouksissa ja sen äänestyksissä on mahdollista.

 

11. Varsinaisissa kokouksissa käsiteltävät asiat

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  • Päätetään hallituksen laatiman toimintakertomuksen hyväksymisestä edelliseltä toimintavuodelta.
  • Esitetään edellisen toimintavuoden tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus.
  • Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  • Valitaan johtokunnan puheenjohtaja.
  • Valitaan johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle.
  • Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille kaksi varatoiminnantarkastajaa seuraavaksi toimintavuodeksi.
  • Vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavaa toimintavuotta varten.
  • Vahvistetaan jäsenmaksujen suuruus seuraavaa toimintavuotta varten.
  • Vahvistetaan talousarvio seuraavaa toimintavuotta varten.

12.Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen


Näitä sääntöjä voidaan muuttaa yhdistyksen varsinaisessa tai ylimääräisessä kokouksessa, jos muutoksesta on kokouskutsussa mainittu ja kolme (3/4) annetuista äänistä kannattaa muutosta. Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä vähintään kolme neljäsosan (3/4) äänten enemmistöllä annetuista äänistä kahdessa, vähintään kuukauden väliajoin pidetyssä yhdistyksen kokouksessa.

 

13. Varojen käyttö yhdistyksen purkautuessa

Jos yhdistys purkautuu luovutetaan sen jäljellejääneet varat Suomen Ilmailuliitolle käytettäväksi laskuvarjoperinteen kehittämiseksi ellei purkamiskokous päätä varojen luovuttamisesta johonkin muuhun yhdistyksen päämääriä edistävään tarkoitukseen.

14. Näiden sääntöjen lisäksi noudatetaan voimassa olevia yhdistyslain määräyksiä.


Helsingissä lokakuun 15 p:nä 2011