Säännöt

Kevätkokouksessa hyväksytyt Senior Skydivers ry:n sääntömuutokset hyväksyttiin Patentti- ja rekisterihallituksessa 12.5.2017.


Yhdistyksen säännöt

 

1.Yhdistyksen nimi on Senior Skydivers ja sen kotipaikka on Helsinki.

 

2.Tarkoitus ja toiminta


Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja vaalia laskuvarjohyppyperinnettä ja –harrastusta Suomessa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys tekee aloitteita, toimeenpanee kokous-, esitelmä- tilannekatsaus- yms. tilaisuuksia, julkaisee AV (audiovisuaalisia)- ja painotuotteita.

 

Yhdistys ylläpitää Senior Skydivers -verkkosivuja Internetissä ja tallentaa laskuvarjourheilun historiaa. 


Toimintansa tukemiseksi yhdistys vastaanottaa lahjoituksia ja jälkisäädöksiä sekä järjestää asianomaisella luvalla arpajaisia ja varojenkeräyksiä.

 

Yhdistys ei harjoita minkäänlaista poliittista toimintaa.

 

3 . Jäsenyyden edellytykset

 

Yhdistyksen hallitus voi hyväksyä varsinaiseksi jäseneksi henkilön, joka hakemusvuodesta laskien vähintään 25 vuotta sitten on ollut jonkun laskuvarjohyppyjä suorittaneen ilmailu- tai laskuvarjokerhon tai yhdistyksen tms. jäsen Suomessa tai ulkomailla ja suorittanut myös tuolloin ensimmäisen siviililaskuvarjohyppynsä tai toiminut lentäjänä ao. kerhon hyppylennolla.

 

Hallitus voi hakemuksesta hyväksyä kannatusjäseneksi myös muilla perusteilla henkilön, oikeuskelpoisen yhteisön tai rekisteröidyn yhdistyksen, joka hyväksyy nämä säännöt.

 

 Muita kuin Suomen kansalaisia voi yhdistykseen kuulua enintään 1/3 koko jäsenkunnasta.

 

4. Jäsenten ryhmittely


Yhdistyksen jäsenet ovat:
- Varsinaisia jäseniä
- Kannatusjäseniä
- Kunniajäseniä

 

Varsinaiset jäsenet suorittavat vuosikokouksen vahvistaman vuotuisen jäsenmaksun.

Kannatusjäsenen kertakaikkinen jäsenmaksu on vähintään viisinkertainen varsinaisen jäsenen jäsenmaksu.

Kunniajäsenet ovat maksuista vapaita.

 

5. Jäseneksi hyväksyminen ja jäsenen erottaminen

Jäsenhakemuksen voi lähettää yhdistyksen verkkosivuilla tai hakemuksen voi toimittaa sähköpostilla yhdistyksen hallitukselle, joka päättää jäsenyydestä.

 

Kunniajäsenet valitaan yhdistyksen vuosikokouksen päätöksellä. 

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla asiasta sähköpostilla tai kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta merkittäväksi yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan, mutta hän on kuitenkin velvollinen suorittamaan kuluvan vuoden jäsenmaksun.
Yhdistyksen jäsen voidaan erottaa, jos hän on laiminlyönyt jäsenmaksun suorittamisen saamansa muistutuksen jälkeen tai jos hän toimii yhdistyksen tarkoitusperien vastaisesti, mutta hän on kuitenkin velvollinen suorittamaan erääntyneet jäsenmaksunsa.
Erottaminen kuuluu hallitukselle.

 

6.Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja kolme (3) jäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.


Ellei kukaan puheenjohtajaehdokas saa ehdotonta äänten enemmistöä ensimmäisellä äänestyskierroksella suoritetaan toinen äänestyskierros kahden eniten ääniä saaneen kesken ja enemmistön äänistä saanut valitaan puheenjohtajaksi. Mikäli äänet vielä menevät tasan ratkaistaan puheenjohtajan valinta arvalla. 
Sihteeri ja rahastonhoitaja voidaan valita hallituksen ulkopuolelta ja silloin heillä on läsnäolo- ja puhe-, mutta ei äänioikeutta hallituksen kokouksissa. 


Hallitus on päätösvaltainen vähintään kolmen (3)  jäsenen, puheenjohtaja heidän joukossaan, ollessa paikalla. 

Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, jolloin äänten mennessä tasan kokouksen puheenjohtajan ääni ratkaisee, mutta vaaleissa arpa.

 

7.Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.

 

8. Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilit tulee päättää ja jättää toiminnantarkastajalle helmikuun aikana.    Toiminnantarkastajan on viimeistään maaliskuun 15 p:nä annettava hallitukselle kirjallinen kertomus toimittamastaan talouden ja hallinnon tarkastuksesta.

 

9.Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään 15 vuorokautta ennen kokousta jäsenille toimitetuilla sähköpostikutsuilla tai muilla sähköisillä menetelmillä.

10. Vuosikokous 

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä maalis-toukokuussa.

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen niin päättäessä tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana. Asiasta on mainittava kokouskutsussa.

 

Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti vaatii. Kokous on kutsuttava koolle viikon kuluessa pyynnön esittämisestä kuten yhdistyksen vuosikokous. 


Jokaisella varsinaisella ja kunniajäsenellä on kokouksissa yksi ääni. Kannatusjäsenellä on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.

 

Yhdistyksen kokouksen päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

Valtakirjan (kirjallinen) käyttö kokouksissa ja sen äänestyksissä on mahdollista.

 

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.     kokouksen avaus

2.     valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3.     todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4.     hyväksytään kokouksen työjärjestys

5.     esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto

6.     päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7.     vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio ja jäsenmaksun suuruus

8.     valitaan hallituksen puheenjohtaja ja kolme (3) jäsentä

9.     valitaan yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja

10.   käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 

Mikäli yhdistyksen varsinainen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.11.Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

 

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa yhdistyksen vuosikokouksessa tai ylimääräisessä kokouksessa, jos muutoksesta on kokouskutsussa mainittu ja kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä kannattaa muutosta.

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä vähintään kolme neljäsosan (3/4) äänten enemmistöllä annetuista äänistä kahdessa, vähintään kuukauden väliajoin pidetyssä yhdistyksen kokouksessa.

 

 

12. Varojen käyttö yhdistyksen purkautuessa

Jos yhdistys purkautuu luovutetaan sen jäljellejääneet varat Suomen Ilmailuliitolle käytettäväksi laskuvarjourheilun  kehittämiseksi ellei purkamiskokous päätä varojen luovuttamisesta johonkin muuhun yhdistyksen tarkoitukseen.

13. Näiden sääntöjen lisäksi noudatetaan voimassa olevia yhdistyslain määräyksiä.

 

14. Siirtymävaihe

 

Uudet säännöt astuvat voimaan muilta osin heti rekisteriviranomaisen hyväksynnän jälkeen, mutta yhdistyksen aiemmin nimetyt toimihenkilöt jatkavat toimikauttaan yhdistyksen kokouksen valitsemassa kokoonpanossa seuraavaan yhdistyksen vuosikokoukseen tai muutoksen voimaansaattamisen nopeuttamiseksi järjestettyyn yhdistyksen ylimääräiseen kokoukseen saakka.

 

Helsingissä  maaliskuun 2 p:nä 2017